Ծառայություններ

«Մենք իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոն» ՍՊ Ընկերությունը առաջարկում է իրականացնել Ձեր բիզնեսի բաժանորդային ուղեկցում, որը ներառում է բիզնեսը վարելու ընթացքում առաջացած իրավական հարցերի վերաբերյալ իրավաբանական աջակցություն, ինչը թույլ է տալիս խուսափել չմտածված որոշումներ կայացնելուց, նվազեցնել ֆինանսական և առևտրային ռիսկերը, կանխարգելել իրավական բախումների զարգացումը և լուծել արդեն գոյություն ունեցող խնդիրները:

Ընկերությունը մատուցում է հետևյալ հիմնական ծառայությունները՝

 • Քաղաքացիական, կորպորատիվ, տնտեսական իրավունքի և գործող օրենսդրության այլ ճյուղերի, ինչպես նաև հաճախորդի տնտեսական գործունեության վերաբերյալ բանավոր և գրավոր խորհրդա տվության մատուցում
 • Հաճախորդի տնտեսական, քաղաղաքացիա-իրավական, պայմանագրերի և այլ կարգավորող ակտերի կազմում և գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության ստուգում
 • Հաճախորդի պահանջով նորմատիվ-իրավական բազայի մոնիթորինգ
 • Իրավական եզրակացությունների կազմում
 • Հաճախորդի հետ բանակցություններին մասնակցություն
 • Հաճախորդի գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթերի կազմում և վեճերի նախադա- տական կարգավորում
 • Հաճախորդի պահանջով նորմատիվ-իրավական բազայի մոնիթորինգ
 • Հաճախորդի մոտ իրականացվող տեսչական ստուգումներին մասնակցություն
 • Հայտերի լրացում և նախապատրաստում
 • Հաճախորդների պաշտպանություն երրորդ կողմի անարդար մրցակցությունից, ապրանքային նշանների յուրացումից կամ այլ իրավախախտումներից
 • Դոմեյն անվանումների հետ կապված վեճերի լուծում
 • Գործերի վարում դատարաններում